UW PRIVACY

PRIVACY

"Alle gegevens die de Stichting door betrokkenen zijn en worden verstrekt worden met vertrouwelijkheid behandeld."

1.1. Algemeen

Hieronder volgt het AVG regelement van de Beheerstichting Borstkanker Onderzoekgroep BOOG, verder hieronder te noemen de Stichting.

1.2. Privacy

De bedoeling van dit regelement is de bescherming van gegevens van bezoekers van de website van de Stichting en van personen of instellingen die schriftelijk of elektronisch contact met haar nemen of onderhouden, haar donaties of giften doen(de betrokkenen) teneinde hun privacy te beschermen.

1.3. Gegevensbescherming

Het gaat in dit regelement over gegevens die zijn terug te herleiden tot een persoon.
Men kan hierbij denken aan adres, postcode, e-mail adres gegevens en Burgerservicenummer.

1.4. Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

De Stichting registreert geen gegevens over ras, religie, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden. De stichting registreert van betrokkenen die zich verplichten om een via een lijfrente een gift aan de Stichting te doen, die gegevens die zijn voorgedrukt op het modelformulier dat door de belastingdienst daartoe is ontworpen.

Indien een bezoeker van website van de Stichting er voor kiest een nieuwsbrief te ontvangen kan hij of zij dat expliciet kenbaar maken.

De Stichting op haar website maakt geen gebruik van cookies of andere vormen van elektronische marketing.

De e-mail adressen die de Stichting registreert zijn louter en alleen om de contacten met de betrokkene te onderhouden en dan nog uitsluitend ten voordele van het doel dat de Stichting nastreeft. De betrokkene wordt op de website, indien en zodra van toepassing, gevraagd of hij een nieuwsbrief wil ontvangen.

Er worden door de Stichting op geen enkele wijze geen persoonsgegevens of e-mail adressen aan derden verhuurd, verkocht of ter beschikking gesteld dan in het geval de wet of een rechterlijk gebod daartoe verplicht;

De Stichting stelt de gegevens van betrokkenen alleen ter beschikking van banken teneinde de giften te kunnen incasseren en verwerken.

De Stichting registreert geen foto - of videomateriaal van betrokkenen dan na hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe.

1.5. Rechten Betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

  1. recht op inzage;
  2. recht op verwijdering uit het e-mail bestand, van een of meer van haar of zijn gegevens;
  3. recht op correctie van zijn of haar gegevens.

 

1.6. Gegevens bewaring

De gegevens van betrokkenen worden bewaard op een Europese server en in een (back-up) schriftelijke administratie die wordt bewaard op het ten kantore van de Stichting aan IJsbaanpad 9 te Amsterdam.

1.7. Gegevens beheer

De gegevens worden beheerd op het secretariaat van de Stichting aan het IJsbaanpad 9 te Amsterdam. Verzoeken tot verwijdering aanvulling en verandering van gegevens geschiedt aldaar onder de supervisie van een van de bestuurders van de Stichting. Afmeldingen worden 2 jaar na afmelding uit het systeem verwijderd.

De Stichting geeft de bank van betrokkenen die een incassomachtiging hebben afgegeven en daarna die machtiging willen beëindigen binnen dertig kalender dagen na de datum waarop de kennisgeving  is geschied bericht van de stopzetting van de incasso.

Betrokkenen kunnen hun verzoeken als bedoeld in punt 1.5 hierboven richten aan donatie@borstkankeronderzoekgroep.nl

1.8. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die de Stichting door betrokkenen zijn en worden verstrekt worden met vertrouwelijkheid behandeld.

1.9. Recht

Op dit regelement is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen is de rechter te Amsterdam bevoegd.

2.0. Gegevens bescherming

De Stichting treft de gebruikelijke maatregelen voor een organisatie met haar omvang teneinde te voorkomen dat gegevens van betrokkenen door derden onrechtmatig worden geraadpleegd of ontvreemd.  Mocht er toch sprake zijn van een data lek dan wordt dat door de Stichting gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens.

2.1. Toezichthouder

Het toezicht op de privacy van betrokkenen geschiedt door de voorzitter van de Stichting.

Den Haag, 3 oktober 2018
AVG